Overslaan en naar de inhoud gaan

Zit er op uw school een leerling die vastloopt in de klas? Of die door gezondheidsproblemen, topsport, andere activiteiten of omstandigheden een aangepast lesprogramma nodig heeft? Aventus Lyceum in Apeldoorn en Deventer helpt uw leerlingen graag. U kunt uw leerlingen van 16, 17 en 18 jaar of ouder met een gerust hart aan ons uitbesteden.

Vo-diploma via vavo

Aventus Lyceum biedt voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, kortweg vavo. Grootste voordeel van onze vavo? Uw leerling werkt in zijn eigen tempo aan zijn diploma voor de mavo (vmbo-tl), havo of het vwo. Langzamer, door de opleiding in deeltijd te volgen. Of sneller, door mavo, havo of vwo in één jaar te halen – mits de leerling voldoet aan de toelatingseisen voor deze trajecten.

Uitbesteding

Als een leerling op 1 oktober van het schooljaar nog geen 18 jaar is, dan kan hij/zij alleen met een uitbesteding worden ingeschreven (zie de informatie van de overheid). Deze regeling is in het leven geroepen om minderjarige gezakten de kans te bieden om, in deeltijd, op het vavo de opleiding af te ronden. Daarnaast is de regeling er ook om minderjarige leerlingen die vastlopen in het reguliere VO, op het vavo verder te laten studeren. In het convenant dat de vo-school en Aventus sluiten wordt afgesproken dat circa 5% van de rijksbijdrage voor de vo-school is en de overige 95% naar het Aventus Lyceum gaat. Vo-scholen mogen ook geslaagde leerlingen uitbesteden die een hoger niveau willen doen, mits de vo-school dat hogere niveau ook zelf aanbiedt. Het praktijkonderwijs, vso, aoc en het mbo kunnen niet uitbesteden. Een uitbestede leerling dient voor de intake het uitbestedingsformulier te laten invullen en ondertekenen door een bevoegd persoon van zijn/haar vo-school en dat ingevulde formulier te uploaden bij de aanmelding.  

Bijzondere trajecten

Naast reguliere en uitbestede leerlingen, volgt een aantal leerlingen bij Aventus Lyceum een bijzonder traject of een dubbeltraject. Hieronder leest u welke trajecten er aangeboden worden en onder welke voorwaarden uw leerlingen hieraan kunnen deelnemen. 

Het septemberexamen

Via dit traject kunnen leerlingen, onder bepaalde voorwaarden, vóór 1 oktober alsnog het diploma halen en zo toch starten met een vervolgopleiding. Leerlingen die via dit traject voldoen aan de slaagregeling ontvangen halverwege september een diploma.

 

Toelatingseisen septemberexamen:

 

 • Het septemberexamen is alleen toegankelijk voor leerlingen die in 2023-2024 (of eerder) examen hebben gedaan (mavo/vmbo-tl, havo of vwo), maar gezakt zijn.
 • Het septemberexamen is toegankelijk voor 18-plussers. Leerlingen van 16 of 17 jaar kunnen deelnemen aan dit traject door middel van een uitbesteding. In alle gevallen betalen leerlingen zelf het examengeld.
 • Via het septembertraject kan maatschappijleer opgehoogd worden en op die manier het combinatiecijfer verhogen. De leerling moet hier dan zelfstandig in de zomervakantie mee aan de slag gaan. Eind augustus worden alle schoolexamens op 1 toetsdag afgenomen. Je kan in het septemberexamen NIET het profielwerkstuk verbeteren. 
  • Let op: CKV móet uit het combinatiecijfer gehaald worden. En het profielwerkstuk móet een voldoende zijn, een onvoldoende voor het pws mag niet meegenomen worden.
 • Is de leerling gezakt op de 5,5-regel? Dan kan dit dus niet verbeterd worden via het septembertraject. 
 • Is de leerling gezakt voor de havo of het vwo, maar voldoet hij of zij wel aan de zakslaagregeling voor de mavo of de havo als hij of zij één vak laat vallen? Dan kan via het septemberexamen alsnog het diploma behaald worden. Bijvoorbeeld: de leerling heeft vwo gedaan, maar heeft drie vijven behaald voor Wiskunde A, Economie en Frans. In dat geval kan de leerling een havodiploma behalen door Frans te laten vallen. Daarmee wordt voldaan aan de zakslaagregeling voor een volwaardig havodiploma.
 • Voor de tweede keer gezakt? Dan kunnen we via het septemberexamen de cijferlijsten van beide jaren combineren tot één lijst, waarmee de leerling dan misschien wel voldoet aan de slaagregeling. Per vak gebruiken we SE+CE resultaat van één schooljaar. 
  • Let op: je mag niet het eind SE-cijfer van het ene schooljaar combineren met het CE-resultaat van een ander schooljaar. Beide resultaten moeten uit hetzelfde schooljaar komen.
 • De zakslaagregeling van 2024-2025 geldt bij het septemberexamen. 
 • Afgezien van leerlingen die maatschappijleer bij ons afronden, moeten leerlingen een schrijfopdracht in het kader van het profielwerkstuk maken om gediplomeerd te kunnen worden. 
 • Het examengeld bedraagt voor alle leerlingen (ook voor uitbestede leerlingen) € 350. 

Klik hier voor meer info en aanmelden septemberexamen.

 

Het vavo-HO traject

Het vavo-HO traject is een traject van Saxion (Deventer, Enschede) waarbij een leerling zonder diploma toch alvast mag beginnen met een hbo-opleiding. De toelatingseisen voor dit traject worden bepaald door Saxion (zie alle eisen op: Toelatingseisen | Hogeschool Saxion). Die zijn onder andere op dit moment:

 • De leerling is maximaal 1 keer gezakt.
 • De leerling is gezakt op maximaal 1 vak, met 1 punt te kort. Hij/zij heeft bijvoorbeeld drie vijven en twee zevens.
 • De leerling mag 1 of 2 vakken bij ons volgen en ondertussen een hbo opleiding volgen.
 • De leerling heeft niet een 4 én een 5 bij de kernvakken, bij de overige vakken geen cijfer lager dan 4 en niet meer dan 3 onvoldoendes.
 • De leerling heeft een gemiddeld CE-cijfer van minstens 5,3.
 • De leerling moet voldoen aan de vooropleidingseisen van de hbo-opleiding zoals die wettelijk zijn bepaald.
 • De leerling krijgt geen studiefinanciering en ov-kaart, omdat het officieel geen student is op het Saxion, maar een cursist. De leerling heeft wel recht op scholieren tegemoetkoming, omdat hij/zij een leerling bij ons is. Aanmelden voor dit traject moet zowel bij Saxion gebeuren (daar geldt een speciaal aanmeldtraject voor) als bij Aventus (bij ons geldt de reguliere inschrijfprocedure).

 

Dubbeltrajecten (bijzondere instroom)

1) Mavo afronden én alvast starten met je mbo-opleiding niveau 4   
Heeft uw leerling de mavo nét niet afgerond, maar wil hij of zij wel graag alvast starten op het mbo? Met dit traject is het mogelijk om vmbo-tl leerlingen zonder diploma te plaatsen op de mbo4 opleiding van hun keuze én daarnaast via het vavo de resterende mavo-certificaten te behalen – en daarmee het mavodiploma. Dit dubbeltraject hoort bij de bijzondere instroom.  
 

Dit dubbeltraject is bestemd voor vmbo-leerlingen theoretische leerweg zonder diploma die het behalen van één of maximaal twee certificaten mavo/vmbo-tl met een mbo-4 opleiding bij Aventus willen combineren. Dit traject biedt leerlingen de mogelijkheid om alsnog het vmbo-tl-diploma te halen, terwijl ze ook alvast starten met een mbo4-opleiding. De aanmelding voor de gewenste mbo-opleiding moet gedaan zijn voor 1 april. De toelatingseisen zijn:
Je hebt geen cijfer lager dan 4 en niet meer dan 2 onvoldoendes. 

 

 • Je gemiddelde CE-cijfer is minstens 5,3.
 • Je moet voldoen aan de vooropleidingseisen zoals die wettelijk zijn bepaald.
 • Je mag maar één keer hebben deelgenomen aan een centraal examen van je huidige niveau.
 • Je hebt een goede onderbouwing voor jouw studiekeuze. Dit licht je toe in een motivatiebrief.
 • Als je na één jaar je vo-diploma niet hebt behaald, kun je niet opnieuw worden ingeschreven.
 • De decaan of de schoolleiding geeft je een positief advies (door middel van een ondertekening op het aanmeldformulier).

 

Dit traject is niet bedoeld voor leerlingen die de mbo-opleiding als tijdvulling doen, naast de vak(ken) bij Aventus Lyceum. Het is alleen geschikt voor gemotiveerde leerlingen die een bewuste keuze hebben gemaakt voor een mbo-opleiding. 

 

2) Mbo 3 + 4 & keuzedeel havo (doorstroom hbo)
Het is ook mogelijk om naast een mbo4-opleiding vakken te volgen op havoniveau bij Aventus Lyceum. Dit maakt de doorstroom naar het hbo een stuk makkelijker en kansrijker! De leerling kan bijvoorbeeld nuttige havo-certificaten halen voor een succesvoller start op het hbo. Leerlingen doen twee jaar over deze vakken. Het advies is om aan het begin van de mbo-opleiding ook meteen met de havo-vakken te starten.


Doorverwijzen gaat via de begeleidingsdeskundige van de mbo-opleiding.

 

3) Kansrijk van Entree naar Lyceum (vavo)
In dit maatwerktraject is het mogelijk om een Entreeopleiding te combineren met een Lyceumtraject (vavo). Leerlingen volgen dan een voltijds Entree-opleiding en een deeltijd Lyceumtraject.

 

Doorverwijzen gaat via de begeleidingsdeskundige van de mbo-opleiding.
 

4) Van ISK naar mavo


Voor wie?
Als je als ISK-student de Nederlandse taal aantoonbaar beheerst op B1-niveau, dan zijn er wellicht ook mogelijkheden om verder te studeren op de mavo Aventus Lyceum. Dit zijn de voorwaarden:


Voorwaarden

 • Aanmelden kan via de mentor op jouw ISK-school
 • Jouw taalniveau is minimaal B1 (de uitslag moet 9 mei 2024 bij ons binnen zijn)
 • Je hebt een uitbesteding voor twee jaar
 • Een positief advies vanuit een capaciteiten- en motivatieonderzoek

 

Klik hier voor meer info over dubbeltrajecten.

Plaatsingscriteria vavo

In het schema hieronder staan de plaatsingscriteria per doelgroep/leeftijd, per traject nog eens kort beschreven:

Instroomschema vavo

Meer weten?

Heeft u vragen over Aventus Lyceum of over een van de bijzondere trajecten? Neem dan contact op met: